Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
โครงสร้างการบริหาร
ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.โสภี แก้วชะฏา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
ดร.วิลาวัณย์ จินวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียน
ปริญทิพย์ รัตนบุรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วย ผอ.
ฝ่ายประมวลผล


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.