Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

รายงานระบบการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตร

ระบบสืบค้นข้อมูลและสถิติประกอบการจัดทำ มคอ.
 • ข้อมูลสถิติ จัดทำ มคอ.7
 • :: จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2557-2561 ณ. วันที่ 29/05/2562
  :: จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561) ณ. วันที่ 22/04/2562
  :: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 - 2561 ณ. วันที่ 29/05/2562
 • ข้อมูลจัดทำ FTES
 • :: จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแจกแจงรายวิชา ปีการศึกษา 2562 ณ. วันที่ 02/05/2562
 • ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา
 • :: จำแนกตามสาขาวิชา
  :: จำแนกตามรายวิชา
  :: จำแนกตามรายวิชา,กลุ่มเรียน
 • รายงานรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4)
 • รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
 • ข้อมูลการเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา
 • ค้นหาคำอธิบายรายวิชา


 • เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร
  ดาวน์โหลดแนวทาง กฏระเบียบและแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
    คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ. 7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)
 • ตัวอย่าง มคอ. 2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 •   คู่มือการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ปรับปรุง พ.ศ.  2554)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 •   การศึกษาทั่วไป
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2556
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2556
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อนและหลังการปรับปรุง
 • ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
 • บัญชีรายชื่ออาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th