Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ระบบสืบค้นข้อมูลและสถิติประกอบการจัดทำ มคอ.
 • ข้อมูลสถิติ จัดทำ มคอ.7
 • :: จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2558-2565 ณ. วันที่ 24/03/2566
  :: จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566) ณ. วันที่ 28/08/2566
  :: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 - 2565 ณ. วันที่ 27/03/2566
  :: จำนวนนักศึกษาคงเหลือ ปีการศึกษา 2564 (ลงทะเบียน ลบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา) ณ. วันที่ 08/02/65
 • ข้อมูลจัดทำ FTES
 • :: จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแจกแจงรายวิชา ปีการศึกษา 2565 ณ. วันที่ 24/03/2566
 • ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา
 • :: จำแนกตามรายวิชา
  :: จำแนกตามรายวิชา,กลุ่มเรียน
  :: จำแนกตามสาขาวิชา
 • รายงานรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4)
 • รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
 • ข้อมูลการเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา
 • ค้นหาคำอธิบายรายวิชา


 • เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร
  ดาวน์โหลดแนวทาง กฏระเบียบและแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
    คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ.7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(Programme Report)
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(Course Report)
 • ตัวอย่าง มคอ.2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
 •   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศการจัดการศึกษา
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ประกาศ การสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2554) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 •   การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อนและหลังการปรับปรุง
 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.