Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota NSTRU)
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota NSTRU) โดยกำหนดให้สอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และสอบความรู้พื้นฐานสาธารณสุข ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศแต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำห้องสอบ ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้ :
  เอกสารประกอบ :    550_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  11  มกราคม  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.