Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    553_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  6  กุมภาพันธ์  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.