Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดการเรียนการสอนไปแล้วนั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัยจึงแจ้งการหยุดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    565_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  26  เมษายน  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.