Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสุดท้ายภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ชำระเงินล่าช้า หรือผลการขอขยายการส่งผลการเรียน รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอผลการเรียนแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันได้รับผลการเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ที่ผ่านมา กำหนดมารับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่มาติดต่อ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เท่านั้น ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/check_suc_stud/check_suc_stud.php
  เอกสารประกอบ :    569_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  20  พฤษภาคม  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.