Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสุดท้ายภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอผลสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอผลการเรียนแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า หรือนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปัจจุบันได้รับผลการเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป (วันและเวลาทำการก่อนเวลา 15.30 น.)
  เอกสารประกอบ :    574_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  16  มิถุนายน  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.