Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 12.00-18.00 น. เพื่อเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประทานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และสอนชดเชยในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. แทน ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    577_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  22  มิถุนายน  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.