Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2566 ความแจ้งแล้วนั้น ทำให้หน่วยงานราชการ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และนักศึกษาภาคปกติ รายละเอียดดังนี้ 1. กำหนดให้สัปดาห์ที่ 16 คือวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันที่มีการเรียนการสอน ชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) แทนสัปดาห์ที่ 1 คือวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2566 2. กำหนดให้วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย) เป็นวันที่มีการเรียนการสอนชดเชยสำหรับ นักศึกษาภาคปกติ แทนวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    582_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  27  กรกฎาคม  2566    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.