Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ประกาศให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงสงกรานต์ จึงกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ในปี 2562

มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดการเรียนการสอน และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1552891457_070523900.pdfประกาศเมื่อ :  18  มีนาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.