Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :กำหนด การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.)
รายละเอียดข่าวประกาศ :

กำหนดการลงทะเบียน ขอเปิดรายวิชาและเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามปฏิทินวิชาการด้วย..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1553827437_059027700.pdfประกาศเมื่อ :  29  มีนาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.