Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการมหาสงกรานต์ประสานใจมหาชัย 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เป็นวันที่มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ โดยขอเชิญชวนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1554536371_048987600.pdfประกาศเมื่อ :  6  เมษายน  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.