Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ปฏิทินวิชาการภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (แก้ไขฉบับเก่า)
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/สอบ (ปฏิทินวิชาการ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศแนบท้ายนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1563421912_037621300.pdfประกาศเมื่อ :  18  กรกฎาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.