Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเพื่อสืบสานวันสารทเดือนสิบ ปี 2562
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยประเพณีวันสารทเดือนสิบของชาวใต้ ปี 2562 อยู่ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้ชาวพุทธ ได้ไปร่วมทำบุญในวันสารทเดือนสิบ

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้ วันที่ 27-29 กันยายน 2562 เป็นวันทีมีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป) ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1569209378_081452200.pdfประกาศเมื่อ :  23  กันยายน  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.