Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องกำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น

เนื่องด้วย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้สัปดาห์การเรียนการสอนที่ 11 คือวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน และกำหนดให้สัปดาห์การเรียนการสอนที่ 13 คือวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนปกติของนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) แทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยประกาศเมื่อ :  10  ตุลาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.