Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
      1.กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      2.ประกาศผล วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
      3.รายงานตัว วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.nstru.ac.th/coltapulish/010_2_2562.php


ประกาศเมื่อ :  1  สิงหาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th