Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  
  แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายละเอียดข่าวประกาศ :

วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวก และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ดังประกาศแนบท้าย
  เอกสารประกอบ :    513_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  24  พฤศจิกายน  2564    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.