Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปก...19  ก.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิ...15  ก.ย. 2566
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 256612  ก.ย. 2566
 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่31  ส.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...26  ส.ค. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256724  ส.ค. 2566
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับ...17  ส.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ป...16  ส.ค. 2566
 ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 256627  ก.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...14  ก.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ป...11  ก.ค. 2566
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3...7  ก.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3...3  ก.ค. 2566
 ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.256622  มิ.ย. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 256619  มิ.ย. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 256617  มิ.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถ...16  มิ.ย. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...7  มิ.ย. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...15  มิ.ย. 2566
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 256526  พ.ค. 2566
 ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ผ้าไหมสีเหลือง ติดเข็มลงยาสี่สี จำนวน 3,570 ปก 24  พ.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีกา...23  พ.ค. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤ...20  พ.ค. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...16  พ.ค. 2566
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 256512  พ.ค. 2566
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) และลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ...26  เม.ย. 2566
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.256626  เม.ย. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 กลุ่มภาคีมหาวิทยา...25  เม.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ม...12  เม.ย. 2566
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศ...30  มี.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2...27  มี.ค. 2566
 กำหนด การเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...25  มี.ค. 2566
 ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256514  มี.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256513  มี.ค. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 256628  ก.พ. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มก...16  ก.พ. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครง...1  ก.พ. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาระบบ แสง สี เสียง พิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสรุปการ...1  ก.พ. 2566
 ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 25666  ก.พ. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2 โควตา (Quota NSTR...17  ม.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...12  ม.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 ...11  ม.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...4  ม.ค. 2566
 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ.256626  ธ.ค. 2565
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256524  ธ.ค. 2565
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560...23  ธ.ค. 2565
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...13  ธ.ค. 2565
 ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร8  ธ.ค. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน (Po...9  พ.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1...3  พ.ย. 2565
หน้าที่ : 1 จาก 122345678910 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.