Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(กศ.บป...2  มี.ค. 2564
 ประกาศ ขยายเวลายื่นคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/25639  ก.พ. 2564
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU...3  ก.พ. 2564
 ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยนักศึกษาภาคปกติและเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนนักศึกษาภาคพ...3  ก.พ. 2564
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(กศ.บป...27  ม.ค. 2564
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...28  ธ.ค. 2563
 ประกาศ ขยายเวลาส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25637  ธ.ค. 2563
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/256325  พ.ย. 2563
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25639  พ.ย. 2563
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/25639  พ.ย. 2563
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/...3  พ.ย. 2563
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256321  ก.ย. 2563
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 สิง...2  ก.ย. 2563
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่...19  ส.ค. 2563
 ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษา 1/256318  ส.ค. 2563
หน้าที่ : 1 จาก 3423456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.