Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...7  มิ.ย. 2566
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 256526  พ.ค. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ผ้าไหมสีเหลือง ติดเข็มลงยาสี่สี จำนวน 3,570 ปก 24  พ.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีกา...23  พ.ค. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤ...20  พ.ค. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...16  พ.ค. 2566
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 256512  พ.ค. 2566
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) และลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ...26  เม.ย. 2566
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.256626  เม.ย. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 กลุ่มภาคีมหาวิทยา...25  เม.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ม...12  เม.ย. 2566
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศ...30  มี.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2...27  มี.ค. 2566
 กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึ...25  มี.ค. 2566
 ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256514  มี.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256513  มี.ค. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 256628  ก.พ. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มก...16  ก.พ. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครง...1  ก.พ. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาระบบ แสง สี เสียง พิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสรุปการ...1  ก.พ. 2566
 ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 25666  ก.พ. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2 โควตา (Quota NSTR...17  ม.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...12  ม.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 ...11  ม.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...4  ม.ค. 2566
 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ.256626  ธ.ค. 2565
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256524  ธ.ค. 2565
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560...23  ธ.ค. 2565
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...13  ธ.ค. 2565
 ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร8  ธ.ค. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน (Po...9  พ.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1...3  พ.ย. 2565
 กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปก...2  พ.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน...30  ต.ค. 2565
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที...27  ต.ค. 2565
 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การพิจารณาการขอผ่อนผันการสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค พ.ศ.256517  ต.ค. 2565
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง และเสวนาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย12  ต.ค. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/256512  ต.ค. 2565
 ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25656  ต.ค. 2565
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 17 ส...19  ก.ย. 2565
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 256512  ก.ย. 2565
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 10 ...22  ก.ค. 2565
 ประกาศ การทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 25658  ก.ค. 2565
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/256428  มิ.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 256527  มิ.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 Direct NSTRU ปีการ...1  มิ.ย. 2565
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...23  พ.ค. 2565
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ(ก...18  พ.ค. 2565
 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช27  เม.ย. 2565
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภ...25  เม.ย. 2565
หน้าที่ : 1 จาก 122345678910 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.