Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/25617  ธ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 25626  ธ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25...28  พ.ย. 2561
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 ตุล...19  พ.ย. 2561
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ และการสอบปลายภาค 1/256110  พ.ย. 2561
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติคณะครุสาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/256...8  พ.ย. 2561
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาค นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/25613  พ.ย. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ภาคการ...22  ต.ค. 2561
 ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256118  ต.ค. 2561
 ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 25613  ต.ค. 2561
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท...28  ก.ย. 2561
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิง...24  ก.ย. 2561
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560...18  ก.ย. 2561
 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...19  ก.ค. 2561
หน้าที่ : 1 จาก 2823456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th