Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/256325  พ.ย. 2563
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25639  พ.ย. 2563
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/25639  พ.ย. 2563
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/...3  พ.ย. 2563
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256321  ก.ย. 2563
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 สิง...2  ก.ย. 2563
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่...19  ส.ค. 2563
 ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษา 1/256318  ส.ค. 2563
 ประกาศ การขอเงินคืน กรณีจ่ายเงินเต็มจำนวน เทอม 3/2562 และ 1/256321  ก.ค. 2563
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับบนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และแจ้...21  ก.ค. 2563
 ประกาศ แก้ไขสัปดาห์การเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/256321  ก.ค. 2563
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมสำหรับ นศ.ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/256310  ก.ค. 2563
 กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)8  ก.ค. 2563
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)1  ก.ค. 2563
 ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/25622  มิ.ย. 2563
หน้าที่ : 1 จาก 3323456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.