Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...19  เม.ย. 2562
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 18 มี...17  เม.ย. 2562
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...6  เม.ย. 2562
 ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ วันอังคารที่ 9 เมษายน 25626  เม.ย. 2562
 กำหนด การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ ...29  มี.ค. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ภาคการศ...27  มี.ค. 2562
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...21  มี.ค. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ภาคการศ...19  มี.ค. 2562
 ประกาศ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 256218  มี.ค. 2562
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ...17  มี.ค. 2562
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 มีน...16  มี.ค. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ...16  มี.ค. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ภาคการศึกษ...20  ก.พ. 2562
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 17 มก...20  ก.พ. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภา...8  ก.พ. 2562
หน้าที่ : 1 จาก 3023456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th