Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...24  พ.ย. 2564
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา...12  พ.ย. 2564
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 กั...9  พ.ย. 2564
 ประกาศ ยกเลิกประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ...25  ส.ค. 2564
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 กรก...5  ส.ค. 2564
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...14  ก.ค. 2564
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25632  ก.ค. 2564
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...11  พ.ค. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25644  พ.ค. 2564
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภา...27  เม.ย. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/256422  เม.ย. 2564
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256321  เม.ย. 2564
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2 เมษ...21  เม.ย. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/25637  เม.ย. 2564
 กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25635  เม.ย. 2564
หน้าที่ : 1 จาก 3523456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.