Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560...18  ก.ย. 2561
 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...19  ก.ค. 2561
 ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256...17  ก.ค. 2561
 กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25617  ก.ค. 2561
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 พฤษ...19  มิ.ย. 2561
 กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/256030  พ.ค. 2561
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภ...21  พ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/256019  พ.ค. 2561
 ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/25609  พ.ค. 2561
 ประกาศ ให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 25615  พ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...25  เม.ย. 2561
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 256121  เม.ย. 2561
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2,12,...17  เม.ย. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 Port...5  มี.ค. 2561
หน้าที่ : 1 จาก 2823456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th