Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันที่มีการเรียนการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในช่วงงานรับปร...18  ก.ค. 2567
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/25665  ก.ค. 2567
 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2...20  มิ.ย. 2567
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 256720  มิ.ย. 2567
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...17  มิ.ย. 2567
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 2,400 ปก10  มิ.ย. 2567
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)แล...20  พ.ค. 2567
 ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 256618  พ.ค. 2567
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ(ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/25677  พ.ค. 2567
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 22...26  เม.ย. 2567
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...1  เม.ย. 2567
 ประกาศเปิดผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 25...27  มี.ค. 2567
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...18  มี.ค. 2567
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิ...18  มี.ค. 2567
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/256715  มี.ค. 2567
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28...13  ก.พ. 2567
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/25665  ก.พ. 2567
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (...26  ม.ค. 2567
 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 6...11  ม.ค. 2567
 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28...11  ม.ค. 2567
 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 มก...11  ม.ค. 2567
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภ...10  ม.ค. 2567
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี27  ธ.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษ...27  ธ.ค. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศ...12  ธ.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...8  พ.ย. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลง...7  พ.ย. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ26  ต.ค. 2566
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิ...11  ต.ค. 2566
 ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปี ...4  ต.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...1  ต.ค. 2566
 ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/256628  ก.ย. 2566
 กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาค...19  ก.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 ...15  ก.ย. 2566
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 256612  ก.ย. 2566
 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่31  ส.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษ...26  ส.ค. 2566
 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256724  ส.ค. 2566
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานร...17  ส.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show...16  ส.ค. 2566
 ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 256627  ก.ค. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษ...14  ก.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show...11  ก.ค. 2566
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...7  ก.ค. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่...3  ก.ค. 2566
 ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.256622  มิ.ย. 2566
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา...19  มิ.ย. 2566
 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 256617  มิ.ย. 2566
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 ม...16  มิ.ย. 2566
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภ...7  มิ.ย. 2566
หน้าที่ : 1 จาก 132345678910 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.