Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...14  ก.ค. 2564
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25632  ก.ค. 2564
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...11  พ.ค. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25644  พ.ค. 2564
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภา...27  เม.ย. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/256422  เม.ย. 2564
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256321  เม.ย. 2564
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2 เมษ...21  เม.ย. 2564
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/25637  เม.ย. 2564
 กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25635  เม.ย. 2564
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...1  เม.ย. 2564
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 กุม...22  มี.ค. 2564
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(กศ.บป...2  มี.ค. 2564
 ประกาศ ขยายเวลายื่นคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/25639  ก.พ. 2564
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU...3  ก.พ. 2564
หน้าที่ : 1 จาก 3423456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.