Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภา...8  ก.พ. 2562
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/25612  ก.พ. 2562
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...14  ม.ค. 2562
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...14  ม.ค. 2562
 ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25618  ม.ค. 2562
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...27  ธ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...20  ธ.ค. 2561
 กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/25617  ธ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 25626  ธ.ค. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25...28  พ.ย. 2561
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 ตุล...19  พ.ย. 2561
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ และการสอบปลายภาค 1/256110  พ.ย. 2561
 ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติคณะครุสาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/256...8  พ.ย. 2561
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาค นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/25613  พ.ย. 2561
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ภาคการ...22  ต.ค. 2561
หน้าที่ : 1 จาก 2923456789 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th