Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ )
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ)
 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561  3  ต.ค. 2561
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท...  28  ก.ย. 2561
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิง...24  ก.ย. 2561
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560...18  ก.ย. 2561
   ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา20  ก.ค. 2561
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...19  ก.ค. 2561
   ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256...17  ก.ค. 2561
   กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25617  ก.ค. 2561
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 พฤษ...19  มิ.ย. 2561
   กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/256030  พ.ค. 2561
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภ...21  พ.ค. 2561
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/256019  พ.ค. 2561
   ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/25609  พ.ค. 2561
   ประกาศ ให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 25615  พ.ค. 2561
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...25  เม.ย. 2561
   ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 256121  เม.ย. 2561
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2,12,...17  เม.ย. 2561
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 Port...5  มี.ค. 2561
   ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256026  ก.พ. 2561
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...8  ก.พ. 2561
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th