Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
 
 

 • ดาวน์โหลดตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564
 • ดาวน์โหลดตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2/2564

 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่2/2564

 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 3/2563 ประเภทนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.(นักศึกษาสามารถมาขอเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศพ้นสภาพ)

 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (สามารถรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จากงานการเงิน ภายใน 180 วัน )

 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาภาค กศ.บป. (นักศึกษาสามารถมาขอเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศพ้นสภาพ)
 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
 • ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดปีการศึกษา 2562

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Dire...  17  ม.ค. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (P...  24  ธ.ค. 2564
   ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภา...23  ธ.ค. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
   ประกาศ ของดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
   ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...24  พ.ย. 2564
   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา...12  พ.ย. 2564
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 กั...9  พ.ย. 2564
   ประกาศ ยกเลิกประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ...25  ส.ค. 2564
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 กรก...5  ส.ค. 2564
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...14  ก.ค. 2564
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25632  ก.ค. 2564
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...11  พ.ค. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25644  พ.ค. 2564
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภา...27  เม.ย. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/256422  เม.ย. 2564
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256321  เม.ย. 2564
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2 เมษ...21  เม.ย. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/25637  เม.ย. 2564
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.