Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  
  แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
 
 

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1/2565

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 17 สิ...  19  ก.ย. 2565
   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2565  12  ก.ย. 2565
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 10 ...22  ก.ค. 2565
   ประกาศ การทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 25658  ก.ค. 2565
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/256428  มิ.ย. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 256527  มิ.ย. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 Direct NSTRU ปีการศ...1  มิ.ย. 2565
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...23  พ.ค. 2565
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ...18  พ.ค. 2565
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช27  เม.ย. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภา...25  เม.ย. 2565
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...11  เม.ย. 2565
   ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน และลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/256431  มี.ค. 2565
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสาเร็จการศึกษาวันที่ 4 กุม...21  มี.ค. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-1 โควตา (Quota Inte...28  ก.พ. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Dire...17  ม.ค. 2565
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (P...24  ธ.ค. 2564
   ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภา...23  ธ.ค. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
   ประกาศ ของดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/256413  ธ.ค. 2564
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.