Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
 
ระบบรับสมัครนักศึกษา

รับเทียบโอน

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 • ดาวน์โหลด !!รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

  *************************************************************
 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

  *************************************************************
 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด !!รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

  *************************************************************

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการ...  8  พ.ย. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน...  7  พ.ย. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ  26  ต.ค. 2566
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศ...11  ต.ค. 2566
   ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปี 25664  ต.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ...1  ต.ค. 2566
   ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/256628  ก.ย. 2566
   กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปก...19  ก.ย. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิ...15  ก.ย. 2566
   ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 256612  ก.ย. 2566
   ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่31  ส.ค. 2566
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...26  ส.ค. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256724  ส.ค. 2566
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับ...17  ส.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ป...16  ส.ค. 2566
    อ่านข่าวทั้งหมด

    แบบฟอร์ม - คำร้อง(17)
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน(เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด(แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

 •   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ การจัดการศึกษา(13)
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ประกาศ การสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2554) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

 •   ประกาศงานการเงิน(2)
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
 •   แบบฟอร์ม คู่มือและประกาศทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.