Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาในระบบนี้
ระบบตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา


ประกาศเมื่อ :  23  ธันวาคม  2565    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.