Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และสอบวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบ ดังประกาศแนบท้ายฉบับนี้ :

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1486608058_064262100.pdfประกาศเมื่อ :  9  กุมภาพันธ์  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th