Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษาที่2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบสัมภาษณ์ ดังประกาศแนบท้ายฉบับนี้ :อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1487297061_031397700.pdfประกาศเมื่อ :  17  กุมภาพันธ์  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th