Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้...
  เอกสารประกอบ :    373_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  1  กันยายน  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th