Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและให้มีการเรียนการสอนชดเชย ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1507263034_042983400.pdfประกาศเมื่อ :  6  ตุลาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th