Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 โดยได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ดำเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบดังกล่าว

ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) จึงขอหยุดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 28-29 เมษายน 2561 และให้มีการสอนชดเชย ในสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ตามประกาศแนบท้ายนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1524276544_016324400.pdfประกาศเมื่อ :  21  เมษายน  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th