Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ กศน.) สอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ตามประกาศแนบท้ายนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1526868093_060046000.pdfประกาศเมื่อ :  21  พฤษภาคม  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th