Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็น นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2562 รอบที่ 1/1 portfolio ไปแล้วนั้น โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1544087783_054862500.pdfประกาศเมื่อ :  6  ธันวาคม  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th