Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กำหนดการสอบปลายวันที่ 4-5 และ 11 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จึงกำหนดให้มีการเลื่อนการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1556766345_082688500.pdfประกาศเมื่อ :  2  พฤษภาคม  2562    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th