หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034706
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
 
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
 
 
      โครงการสหกิจศึกษาฯ ได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำโปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
  1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานโดยลำพัง ณ สถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อนและคณาจารย์
  2. เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
  3. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง
  4. เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน
  5. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440