หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034971
บุคลากรของสหกิจศึกษา
 
บุคลากรของสหกิจศึกษา
บุคลากรของสหกิจศึกษา
 
 

ที่ปรึกษาโครงการ

 • อธิการบดี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

 •  
  คณะกรรมการ

 • ผศ.จันทรา ทองสมัคร
 • อ.ดุสิต หวันเหล็ม
 • รศ.วิมล ดำศรี
 • อ.สุรพล เรืองรอง
 • อ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์
 • อ.จุฑาทิพย์ ภารพบ
 • อ.ดร.สมบูรณ์ สารสิทธิ์
 • นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์
 • อ.อุดม ทิพย์รักษ์
 • อ.วิเชียร มันแหล่
 • อ.แก้วใจ สุวรรณเวช


 • ประธานโครงการ
  รองประธานโครงการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   

  โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
  อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
  โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440