หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034969
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
 
  1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
  2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
  3. ส่งผลให้มีการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
  4. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล ( Communication Skill )
  5. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
  6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มีมากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่สำเร็จการศึกษา
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440