หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 006553
การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษา
การปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
 
  1. หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งในระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงานด้วย
  2. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  3. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
  4. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งทุกกรณี
  5. ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนดและให้ข่าวสารการปฎิบัติงานกับสำนักงานโครงการสหกิจศึกษาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  6. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาโดยทันที
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440