หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034965
หลักการและเหตุผล
 
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เป็นมหาวิทยาลัยแห่งจิตสำนึกเพื่อชุมชนคือการเรียนรู้เข้าใจตนเองและสังคมโดยมีจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชุมชนและสังคม ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญต่อการสืบค้นและสืบสานฐานทั้งห้าของชุมชน คือ ฐานปัญญาที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ฐานทรัพยากรที่ต้องอนุรักษ์บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ฐานเศรษฐกิจที่ยึดแนวการผลิตพึ่งตนเอง ฐานพลังชุมชน ที่ร่วมสร้างแรงเกาะเกี่ยวในชุมชน และฐานวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความคิดความเชื่อ คุณค่า และประเพณีชุมชน
        สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานจริง และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ สำหรับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทำให้พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์กล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป
        อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับหลักการสหกิจศึกษา จึงสอดคล้องต้องกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีนักศึกษาและสถานประกอบการต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งมีศักยภาพ พร้อมที่จะเกื้อกูลให้อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยและหลักการสหกิจศึกษา สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเห็นคุณค่าโครงการนี้จะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440