หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034970
วัตถุประสงค์
 
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
 
 
  1. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการณ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษา
  3. เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
  4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440