ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
   
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   
   
    ฝ่ายอำนวยการ
   

  จิรา ทวินิจ
  พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

  กนกอร บุญรัตน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  พิมนภา ดวงแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบญจลักษณ์ สังขมา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
    ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   

  ฐิตาภรณ์ คำพุทธ
  นักวิชาการศึกษา

  ปรีดา บุญแก้วศรี
  นักวิชาการศึกษา

  พัชรินทร์ ทองคำชุม
  นักวิชาการศึกษา

  ณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
    ฝ่ายทะเบียน
   

  จิราภรณ์ รัตนปริคณน์
  นักวิชาการศึกษา

  ฐิฌาณ์ โปยารถ
  นักวิชาการศึกษา

  ปัญฐษา รองพินิจ
  นักวิชาการศึกษา
   
    ฝ่ายประมวลผล
   

  ชะบา อารีกิจ
  นักวิชาการศึกษา

  ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  บุรฮาน มาโนชน์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สุพจน์ หาบอุปการ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   
    หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   

  ชมพูนุท มาโนชน์
  นักวิชาการศึกษา

  วรวรรณ ชื่นพจน์
  นักวิชาการศึกษา

  สกุณี ปานดำ
  นักวิชาการศึกษา

  ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
  นักโสตทัศนศึกษา
   
    ฝ่ายเคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษา
   

  ขวัญชนก ชุมศรี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
    แม่บ้านประจำอาคาร
   
   
    ประสานงานบัณฑิตศึกษา
   

  ศวีระ วิเศษโชค
  นักโสตทัศนศึกษา
   
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th