ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
   
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   
   
    ฝ่ายอำนวยการ
   

  โสภี แก้วชะฎา
  รองผู้อำนวยการ

  จิรา ทวินิจ
  พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

  กนกอร บุญโยดม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  พิมนภา ดวงแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบญจลักษณ์ สังขมา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางศิริวรรณ จุลทับ
  นักประชาสัมพันธ์
   
    ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   

  ฐิตาภรณ์ คำพุทธ
  นักวิชาการศึกษา

  ปรีดา ถาพรพันธ์
  นักวิชาการศึกษา

  พัชรินทร์ นุ่มนวล
  นักวิชาการศึกษา
   
    ฝ่ายทะเบียน
   

  ฐิฌาณ์ โปยารถ
  นักวิชาการศึกษา

  ปัญฐษา รองพินิจ
  นักวิชาการศึกษา

  ณัฐชย์นภัส แก้วฟุ้งรังษี
  พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
   
    ฝ่ายประมวลผล
   

  ชะบา อารีกิจ
  นักวิชาการศึกษา

  ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  บุรฮาน มาโนชน์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  สุพจน์ หาบอุปการ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   
    หมวดการศึกษาทั่วไป
   

  จิราภรณ์ รัตนปริคณน์
  นักวิชาการศึกษา

  ชมพูนุท มาโนชน์
  นักวิชาการศึกษา

  สกุณี ปานดำ
  นักวิชาการศึกษา

  ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
  นักโสตทัศนศึกษา
   
    ฝ่ายสหกิจศึกษา
   

  ขวัญชนก ชุมศรี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ลภัทรลดา รองพินิจ
  ลูกจ้างโครงการสหกิจศึกษา
   
    แม่บ้านประจำอาคาร
   
   
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th