ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   

    นักศึกษาชั้นปี 66

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ภาษาไทย
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
 • การจัดการ(การจัดการ)
 • การจัดการ(การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • การจัดการ(การจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล)
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม)
 • การตลาด(การตลาดบริการสมัยใหม่)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐกิจดิจิทัล
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาการการประกอบอาหาร

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(นวัตกรรมการออกแบบ)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การออกแบบเครื่องถมและเครื่องแต...
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • อุตสาหกรรมศิลป์
 • การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 •   นักศึกษาชั้นปี 65

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ภาษาไทย
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • การจัดการ(การจัดการ)
 • การจัดการ(การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • การจัดการ(การจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล)
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม)
 • การตลาด(การตลาดบริการสมัยใหม่)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาการการประกอบอาหาร

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดั...
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • อุตสาหกรรมศิลป์
 • การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 •   นักศึกษาชั้นปี 64

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • นาฏศิลป์
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ภาษาไทย
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การสื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • อุตสาหกรรมศิลป์
 • การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีโยธา

 •   นักศึกษาชั้นปี 63

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • นาฏศิลป์
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ภาษาไทย
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์(สถิติ)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมศิลป์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีโยธา

 •   นักศึกษาชั้นปี 62

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • นาฏศิลป์
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ภาษาไทย
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์(สถิติ)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมศิลป์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีโยธา
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 •   นักศึกษาชั้นปี 61

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์)
 • คณิตศาสตร์(สถิติ)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีโยธา
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 •   นักศึกษาชั้นปี 60

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ดนตรีศึกษา
 • ศิลปศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยว
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีโยธา
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 •   นักศึกษาชั้นปี 59

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง
 • การท่องเที่ยว

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์
 • การจัดการ
 • การจัดการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

 •   นักศึกษาชั้นปี 58

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง
 • การท่องเที่ยว

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • การจัดการ
 • การจัดการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าปลีก

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สถิติสารสนเทศศาสตร์
 • ชีววิทยา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...

 •   นักศึกษาชั้นปี 57

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง
 • การท่องเที่ยว

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • การจัดการ
 • การจัดการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
 • เกษตรศาสตร์(พัฒนาการประมง)
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สถิติสารสนเทศศาสตร์
 • ชีววิทยา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 •   นักศึกษาชั้นปี 56

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • การจัดการ
 • การจัดการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สถิติสารสนเทศศาสตร์
 • ชีววิทยา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

 •   นักศึกษาชั้นปี 55

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • สังคมศึกษา
 • คอมพิวเตอร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • การจัดการ
 • การจัดการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • สถิติสารสนเทศศาสตร์
 • ชีววิทยา

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 •           ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...

 •   นักศึกษาชั้นปี 54

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการสารสนเทศ
 • นาฏศิลป์และการแสดง

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      ภาคความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
            ระดับปริญญาตรี
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • สถิติประยุกต์
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • จุลชีววิทยา
 • อาหารและโภชนาการ
 • สาธารณสุขศาสตร์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม...
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...

 •   นักศึกษาชั้นปี 53

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ดนตรี
 • บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • สถิติประยุกต์
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์
 • จุลชีววิทยา
 • คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโยธา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรค...
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 •   นักศึกษาชั้นปี 52

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • จิตวิทยาและการแนะแนว
 • วิทยาศาสตร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • จิตรกรรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีก่อสร้าง)
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีการผลิต)
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 •   นักศึกษาชั้นปี 51

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
 • นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
 • เศรษฐศาสตร์

 •      ภาคกศ.บป.
            ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
 • การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
 • การบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ)
 • การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เคมี
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
 • คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีก่อสร้าง)
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีการผลิต)
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 •   นักศึกษาชั้นปี 50

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คณิตศาสตร์
 • พลศึกษา
 • สังคมศึกษา
 • จิตวิทยาและการแนะแนว
 • วิทยาศาสตร์

 •      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ภาคความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
            ระดับปริญญาตรี
 • การปกครองท้องถิ่น

 •      คณะวิทยาการจัดการ

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • เศรษฐศาสตร์

 •      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฟิสิกส์

 •      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีก่อสร้าง)
 • การจัดการเทคโนโลยี(การจัดการเทคโนโลยีการผลิต)

 •   นักศึกษาชั้นปี 49

       คณะครุศาสตร์

       ภาคปกติ
            ระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาปฐมวัย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พลศึกษา
 • สังคมศึกษา
 •  
       
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th