ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   

    คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ. 7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายง...
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Speci...
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Co...
 • ตัวอย่าง มคอ. 2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั...
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

 •   คู่มือการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดั...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระด...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดั...
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยรา...
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ....
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ...
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่...

 •  
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษ...
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเ...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษ...
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึก...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึก...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึก...

 •   การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิ...
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักส...
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิช...
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา...

 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ

 •   แบบฟอร์ม - คำร้อง
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ....
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูต...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จก...
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน (เรียนเกิน 22...
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด (แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิต...
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภา...
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 •  
       
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th