ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
      ดาวน์โหลดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

  ระบบสืบค้นข้อมูลและสถิติประกอบการจัดทำ มคอ.
 • ข้อมูลสถิติ จัดทำ มคอ.7
 • :: จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่เปลี่ยนแปลงแต่ละปี ประจำปีการศึกษา 2554 - 2557)
  :: จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่เปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2557)
  :: จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557)
  :: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 - 2558
 • ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา
 • :: จำแนกตามสาขาวิชา
  :: จำแนกตามรายวิชา
  :: จำแนกตามรายวิชา,กลุ่มเรียน
 • รายงานรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4)
 • รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
 • ข้อมูลการเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา


 • เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร
  ดาวน์โหลดแนวทาง กฏระเบียบและแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
    คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ.7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(Programme Report)
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(Course Report)
 • ตัวอย่าง มคอ.2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
 •   คู่มือการจัดการศึกษา
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ประกาศ การสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2554) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
 •   การศึกษาทั่วไป
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อนและหลังการปรับปรุง
 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ
 •  
       
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th