ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / ฝ่ายคำติชม
    กนกอร บุญรัตน์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
    จิรา ทวินิจ

  ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
  สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
    พิมนภา ดวงแก้ว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
    เบญจลักษณ์ สังขมา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
    ปรีดา บุญแก้วศรี

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
    ฐิตาภรณ์ คำพุทธ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
    พัชรินทร์ ทองคำชุม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
    ณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
    ฐิฌาณ์ โปยารถ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
    ปัญฐษา รองพินิจ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
    จิราภรณ์ รัตนปริคณน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
    สุพจน์ หาบอุปการ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
    ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
    บุรฮาน มาโนชน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
    ชะบา อารีกิจ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
    ชมพูนุท มาโนชน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    สกุณี ปานดำ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว

  ตำแหน่ง : นักโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    วรวรรณ ชื่นพจน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    ขวัญชนก ชุมศรี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ฝ่ายเคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษา
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th