ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...  1  เม.ย. 2567
  ประกาศเปิดผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 ...  27  มี.ค. 2567
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2...  18  มี.ค. 2567
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ...  18  มี.ค. 2567
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2567  15  มี.ค. 2567
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ธั...  13  ก.พ. 2567
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/2566  5  ก.พ. 2567
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (วัน...  26  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 6 มี...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28 กุ...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 มกราค...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  10  ม.ค. 2567
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี  27  ธ.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  27  ธ.ค. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  12  ธ.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...  8  พ.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน ...  7  พ.ย. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ  26  ต.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ...  11  ต.ค. 2566
  ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปี 256...  4  ต.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1...  1  ต.ค. 2566
  ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566  28  ก.ย. 2566
  กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต...  19  ก.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิง...  15  ก.ย. 2566
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566  12  ก.ย. 2566
  ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่  31  ส.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  26  ส.ค. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  24  ส.ค. 2566
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับป...  17  ส.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ปี...  16  ส.ค. 2566
  ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566  27  ก.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  14  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปี...  11  ก.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/...  7  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/...  3  ก.ค. 2566
  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566  22  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 25...  19  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566  17  มิ.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุ...  16  มิ.ย. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  7  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  15  มิ.ย. 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  26  พ.ค. 2566
  ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ผ้าไหมสีเหลือง ติดเข็มลงยาสี่สี จำนวน 3,570 ปก   24  พ.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีการ...  23  พ.ค. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษ...  20  พ.ค. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  16  พ.ค. 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565  12  พ.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) และลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และร...  26  เม.ย. 2566
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566  26  เม.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาล...  25  เม.ย. 2566
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th