ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  ประกาศผลการพิจารณาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/...7  ธ.ค. 2553
  ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/25533  ธ.ค. 2553
  ตารางสอบวัดระดับความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ภาคเรียน 1/2553 14  ก.ย. 2553
  รับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม21  เม.ย. 2553
  กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 20  เม.ย. 2553
  ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2552 18  เม.ย. 2553
  ขอหยุดการรับสมัครในวันนักขัตฤกษ์12  เม.ย. 2553
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ให้มารับเอกสารการสำเร็จการศึกษา 5  มี.ค. 2553
  การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรวิทยาศ...11  ก.พ. 2553
  ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/255227  พ.ย. 2552
  ประกาศกำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2552 ของนักศึกษาภาค...10  พ.ย. 2552
  รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการประเมิ...8  พ.ย. 2552
  แก้ไขแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีการคัดเลือกตรง ปีการ...6  พ.ย. 2552
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2552...6  พ.ย. 2552
  แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภา...27  ต.ค. 2552
  กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/25529  ต.ค. 2552
  กำหนดการเรียนเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/25521  ต.ค. 2552
  การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัด...1  ต.ค. 2552
  ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25529  ก.ย. 2552
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 รับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 5 ...31  ก.ค. 2552
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) 29  ก.ค. 2552
  นักศึกษาปริญาเอก ปริญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตและภาคพิเศษ (กศ.บป.) รุ่นปี 52 ให้มาติดต่อขอรั...10  ก.ค. 2552
  ประกาศรายชื่อการผ่อนผันการสอบของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551 และ ...1  ก.ค. 2552
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรครุศาสตร...24  มิ.ย. 2552
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ตามโครงการจัดการ...18  มิ.ย. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ...22  พ.ค. 2552
  กำหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก) ป...21  พ.ค. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารนวัตกร...15  พ.ค. 2552
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2552 15  พ.ค. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ...13  พ.ค. 2552
  ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ตาม...5  พ.ค. 2552
  รับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 3  พ.ค. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษ...3  พ.ค. 2552
  ปิดสาขาวิชาที่นักศึกษาจำนวนน้อย3  พ.ค. 2552
  กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25522  พ.ค. 2552
  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 255230  เม.ย. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอ...27  เม.ย. 2552
  กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 27  เม.ย. 2552
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) 11  เม.ย. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล...11  เม.ย. 2552
  แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ...4  เม.ย. 2552
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา...18  มี.ค. 2552
  นักศึกษาที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2551 สามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ...12  มี.ค. 2552
  กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/255126  ก.พ. 2552
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑26  ก.พ. 2552
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษปีการศึกษา 2552 ตามโคร...22  ก.พ. 2552
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/255120  ก.พ. 2552
  กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร16  ก.พ. 2552
  ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 16  ก.พ. 2552
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) 5  ก.พ. 2552
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th