ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต...  19  ก.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิง...  15  ก.ย. 2566
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566  12  ก.ย. 2566
  ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่  31  ส.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  26  ส.ค. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  24  ส.ค. 2566
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับป...  17  ส.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ปี...  16  ส.ค. 2566
  ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566  27  ก.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  14  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปี...  11  ก.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/...  7  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/...  3  ก.ค. 2566
  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566  22  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 25...  19  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566  17  มิ.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุ...  16  มิ.ย. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  7  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  15  มิ.ย. 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  26  พ.ค. 2566
  ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ผ้าไหมสีเหลือง ติดเข็มลงยาสี่สี จำนวน 3,570 ปก   24  พ.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีการ...  23  พ.ค. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤษ...  20  พ.ค. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  16  พ.ค. 2566
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565  12  พ.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) และลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และร...  26  เม.ย. 2566
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566  26  เม.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาล...  25  เม.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มี...  12  เม.ย. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ...  30  มี.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...  27  มี.ค. 2566
  กำหนด การเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึ...  25  มี.ค. 2566
  ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  14  มี.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  13  มี.ค. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566  28  ก.พ. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มกร...  16  ก.พ. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครงก...  1  ก.พ. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาระบบ แสง สี เสียง พิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสรุปการด...  1  ก.พ. 2566
  ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 2566  6  ก.พ. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2 โควตา (Quota NSTRU...  17  ม.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  12  ม.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โ...  11  ม.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  4  ม.ค. 2566
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ.2566  26  ธ.ค. 2565
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565  24  ธ.ค. 2565
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ...  23  ธ.ค. 2565
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  13  ธ.ค. 2565
  ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  8  ธ.ค. 2565
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน (Por...  9  พ.ย. 2565
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/...  3  พ.ย. 2565
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th