ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
 • ดาวน์โหลด !! เอกสาร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 • ดาวน์โหลด !! ตารางสอน/รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษาที่ 2/2557 (ภาคปกติ)
 • ดาวน์โหลด !! ตารางสอน/รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษาที่ 2/2557 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2558
  ประกาศผลการทดสอบความสามารถภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 ภาค กศ.บป.ลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2557
   
   
  งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 19 มกราคม 2558   15  ม.ค. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบรับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการ...  15  ม.ค. 2558
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557  9  ม.ค. 2558
  ประกาศ รับคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  27  พ.ย. 2557
  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 255727  พ.ย. 2557
  ประกาศ ให้อาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 255727  พ.ย. 2557
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษ...  26  พ.ย. 2557
  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ฉบับปรับปรุงขยายเวลา)25  พ.ย. 2557
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/255725  พ.ย. 2557
  ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255713  ต.ค. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25578  ต.ค. 2557
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25578  ต.ค. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่...8  ต.ค. 2557
  ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอส...18  ก.ย. 2557
  ประกาศ การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ11  ก.ย. 2557
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  สอบถามรายวิชาที่ขอเปิด ไปเมื่อวันที่ 14 พย. 57จตุพร อุปการรอด15  พ.ย. 2557
  เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเข้าไม่ได้นักศึกษา5412  พ.ย. 2557
  อยากทราบว่า เทอมสองเปิดโอนหน่อยกิตวันไหนคับนักศึกษาปีที่112  พ.ย. 2557
  อบรบอังกฤษนายอรรถพล ชัชวา...23  มิ.ย. 2557
  อยากทราบวันรับปริญญานักศึกษารุ่น 3 ...27  พ.ค. 2557
  เข้าระบบนักศึกษาไม่ได้วันวิสา แสวงผล24  พ.ค. 2557
  การยืนคำรองขอใบรับรองจบการศึกษาฮัสนีย์ ศรียาน11  พ.ค. 2557
  ราชภัฎเปิดปริญญาโทสาขาใดบางสุดารัตน์ ยอดมง...11  พ.ค. 2557
  ขั้นตอนการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ 2/2556พันธุ์ทิพย์ ทอ...8  พ.ค. 2557
  เปิดภาคเรียนมนชัย สุประดิษฐ5  มี.ค. 2557
  สมัครออนไลน์นริสา โต๊ะมุดอ13  ม.ค. 2557
  ทำไหมดิฉันไปชำระเงินแล้วที่ธนาคารกรุงไทยแต่ในระบบของมหาวิทยาลัยบอกว่าด...คอรีเย๊าะ ยามา28  ธ.ค. 2556
  อยากทราบว่าเทอม2 เปิด วันไหนคะเรวดี แทบทับ15  ก.ย. 2556
  ทำบัตรนักศึกษาใหม่โรสนา อะหลี15  ก.ย. 2556
  อยากได้ใบผลการเรียนเนตรนภา ดุลย์เภ...14  ก.ย. 2556
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th