ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 3/2557 (ภาคพิเศษ)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 3/2557 (ภาคปกติ)

 • ดาวน์โหลด กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

  !!! เอกสารประกอบการทวนสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 !!!
 • ดาวน์โหลด !! แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 01 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณามคอ.3 และมคอ.4
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 03 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 04 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารงานหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • ดาวน์โหลด !! ใบติดหน้าซองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 1/2558 (ภาคปกติ)
 • ประกาศ ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2/2557
   
   
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  20  พ.ค. 2558
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557  18  พ.ค. 2558
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...  18  พ.ค. 2558
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 เม...  14  พ.ค. 2558
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษ...  6  พ.ค. 2558
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด  20  เม.ย. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาล...  20  เม.ย. 2558
  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม) ...  18  เม.ย. 2558
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ก...  17  เม.ย. 2558
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  23  มี.ค. 2558
  ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557  19  มี.ค. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...  17  มี.ค. 2558
  ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2557  17  มี.ค. 2558
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 26 กุ...13  มี.ค. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...6  มี.ค. 2558
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  กยศ.ศิริขวัญ สำลี9  เม.ย. 2558
  การขอเปลี่ยนรหัสผ่านปาณิศา แก้วจิต...11  มี.ค. 2558
  การที่เราจะขอใบรับรองเกรต 7 เทอมก่อนจะได้หรือไมหนูเมย์10  มี.ค. 2558
  กรณีที่ปลายทางส่งของมาให้ทางไปรษณีย์แต่เราระบุว่าที่มหาลัย นางสาวสุมาลี สห...5  มี.ค. 2558
  ถ้าลาพักการเรียนก่อนการเกณฑ์ทหารนักศึกษา2  มี.ค. 2558
  เกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงไม่โดนรีทายนาวสาวศดาพร เหม...2  มี.ค. 2558
  ขอถามเรื่องประกาศรายชื่ิ่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบโควต้านางสาว ดารารัตน...28  ก.พ. 2558
  อยากทราบวันรับปริญญา ปี 2558 นักศึกษา 25  ก.พ. 2558
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เทอม1/57 นักศึกษา รหัส 5...23  ก.พ. 2558
  รับปริญญานางสาว วาสนา ยี...23  ก.พ. 2558
  ไปรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้ที่ไหนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัตรธน...ฟ้าใส17  ก.พ. 2558
  การถ่ายรูปชุดนักศึกษานิตยา นิลรัตน์12  ก.พ. 2558
  เกรดw และเกรดp หมายความว่าอะไรสุขประเสริฐ สุ...6  ก.พ. 2558
  ค่าเล่าเรียนอัสมาน5  ก.พ. 2558
  กรณีที่หยุดเรียนแต่ยังไม่ได้ด็อปรหัส53111140163  ก.พ. 2558
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th