ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 3/2556 (ภาคปกติ)

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษาที่ 3/2556 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 2557 ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล 2/ 2556
   
   
  ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255610  เม.ย. 2557
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค...1  เม.ย. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 255731  มี.ค. 2557
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/25565  มี.ค. 2557
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255...4  มี.ค. 2557
  ประกาศ คำสั่งให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ2  มี.ค. 2557
  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/255727  ก.พ. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/255625  ก.พ. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ ...24  ก.พ. 2557
  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25567  ก.พ. 2557
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 25575  ก.พ. 2557
  ประกาศ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่เปิดหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด3  ก.พ. 2557
  ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25561  ก.พ. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 255731  ม.ค. 2557
  ประกาศ เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการ...20  ม.ค. 2557
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  เปิดภาคเรียนมนชัย สุประดิษฐ5  มี.ค. 2557
  สมัครออนไลน์นริสา โต๊ะมุดอ13  ม.ค. 2557
  ทำไหมดิฉันไปชำระเงินแล้วที่ธนาคารกรุงไทยแต่ในระบบของมหาวิทยาลัยบอกว่าด...คอรีเย๊าะ ยามา28  ธ.ค. 2556
  อยากทราบว่าเทอม2 เปิด วันไหนคะเรวดี แทบทับ15  ก.ย. 2556
  ทำบัตรนักศึกษาใหม่โรสนา อะหลี15  ก.ย. 2556
  อยากได้ใบผลการเรียนเนตรนภา ดุลย์เภ...14  ก.ย. 2556
  หมดเขตรักษาสภาพความเป็นนักศึกษาเมื่่อไหรค่ะนักศึกษา13  ก.ย. 2556
  การผ่อนผันเรื่องทหารนักศึกษาปีที่26  ก.ย. 2556
  ตารางสอบรอกีเยาะ เถาะ4  ก.ย. 2556
  เกรดเฉลี่่ยรวมนราภรณ์29  ส.ค. 2556
  หากจะเรียนต่อ เอกบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาโทพีรกานต์28  ส.ค. 2556
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 54นักศึกษาชั้นปีท...26  ส.ค. 2556
  ทุนในม.ราชภัฎนครศรีฯนักศึกษา21  ส.ค. 2556
  การขอสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษนางสาวจิราทิพย์...20  ส.ค. 2556
  การทำเรื่องจบค่ะสุพรรษา ชูนิน20  ส.ค. 2556
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2011-2013 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th