ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
 • ดาวน์โหลด !! ใบติดหน้าซองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 • ประกาศ ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2/2557
  ประกาศงดบริการเฉพาะกิจ วันที่ 27 ก.พ. 6 มี.ค. และ 13 มี.ค. 2558
   
   
  ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษา 2558 โดยการคัดเลือกตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิ...  10  ก.พ. 2558
  ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558  10  ก.พ. 2558
  งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 19 มกราคม 2558   15  ม.ค. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบรับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการ...  15  ม.ค. 2558
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557  9  ม.ค. 2558
  ประกาศ รับคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  27  พ.ย. 2557
  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 255727  พ.ย. 2557
  ประกาศ ให้อาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 255727  พ.ย. 2557
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษ...  26  พ.ย. 2557
  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ฉบับปรับปรุงขยายเวลา)25  พ.ย. 2557
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/255725  พ.ย. 2557
  ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255713  ต.ค. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25578  ต.ค. 2557
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25578  ต.ค. 2557
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่...8  ต.ค. 2557
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  กรณีที่ปลายทางส่งของมาให้ทางไปรษณีย์แต่เราระบุว่าที่มหาลัย นางสาวสุมาลี สห...5  มี.ค. 2558
  ถ้าลาพักการเรียนก่อนการเกณฑ์ทหารนักศึกษา2  มี.ค. 2558
  เกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงไม่โดนรีทายนาวสาวศดาพร เหม...2  มี.ค. 2558
  ขอถามเรื่องประกาศรายชื่ิ่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบโควต้านางสาว ดารารัตน...28  ก.พ. 2558
  อยากทราบวันรับปริญญา ปี 2558 นักศึกษา 25  ก.พ. 2558
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เทอม1/57 นักศึกษา รหัส 5...23  ก.พ. 2558
  รับปริญญานางสาว วาสนา ยี...23  ก.พ. 2558
  ไปรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้ที่ไหนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัตรธน...ฟ้าใส17  ก.พ. 2558
  การถ่ายรูปชุดนักศึกษานิตยา นิลรัตน์12  ก.พ. 2558
  เกรดw และเกรดp หมายความว่าอะไรสุขประเสริฐ สุ...6  ก.พ. 2558
  ค่าเล่าเรียนอัสมาน5  ก.พ. 2558
  กรณีที่หยุดเรียนแต่ยังไม่ได้ด็อปรหัส53111140163  ก.พ. 2558
  การเรียนสุไลมาน เจ๊ะแต3  ก.พ. 2558
  ขอรหัสผ่านใหม่จันทร์จิรา ศรีร...30  ม.ค. 2558
  การรับสมัครเรียนอิสริยา26  ม.ค. 2558
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th