ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
 • ดาวน์โหลด !! ใบติดหน้าซองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
  !!! ข้อมูลประกันคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล นักศึกษาลงทะเบียน 1/2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 1/2558 (ลงทะเบียน และรักษาสภาพ 1/2558) ลบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาจบการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2557
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล สรุปจำนวนนักศึกษาแรกเข้า รุ่น 2547-2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล SCH ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำไปคำนวณหาค่า FTES

  !!! เอกสารประกอบการทวนสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 01 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณามคอ.3 และมคอ.4
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 03 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 04 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารงานหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศปิดบริการ 20-26 ธ.ค.58
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
  ประกาศผลการทดสอบความสามารถภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.ลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2558
   
   
  ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  16  พ.ย. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...  11  พ.ย. 2558
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...  10  พ.ย. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25...  4  พ.ย. 2558
  ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557  26  ต.ค. 2558
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนและสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2558  11  ก.ย. 2558
  ประกาศ การรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาทียื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/...  11  ก.ย. 2558
  ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557  1  ก.ย. 2558
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557 (เพิ...  30  ส.ค. 2558
  ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน 1/2558  30  ส.ค. 2558
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557  21  ส.ค. 2558
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษ...  28  ก.ค. 2558
  การรับนักเรียน(เพิ่มเติม) เข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ...  14  ก.ค. 2558
  ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557  10  ก.ค. 2558
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558  6  ก.ค. 2558
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  ตารางสอบนักศึกษา6  ก.ย. 2552
  ใบตรวจสุขภาพยงยุทธ/วสันต์27  เม.ย. 2552
  การตรวจสุขภาพ5211..............27  เม.ย. 2552
  ข้อมุลเกี่ยวกับนักศึกษปี2552เด็กพัฒนาชุมชน26  เม.ย. 2552
  ผมก็อยากเรีนวิชาชีพครูสมชาย26  เม.ย. 2552
  ย้ายไปห้องเรียนกลุ่ม 01511121503917  มี.ค. 2552
  ต้องเรียนซัมเมอร์อีก 1ตัวแต่จะขอใบทำเรื่องจบก่อนได้ไหมคะนักศึกษาปี 422  ก.พ. 2552
  เงินกู้ครุศาสตร์21  ก.พ. 2552
  ตรวจสอบผลการเรียนใช้รหัสผ่านไม่ได้นายเสกสรร อินท...16  ก.พ. 2552
  การรับปริญญาบัตรนศ.กศ.บป.492  ก.พ. 2552
  การรับพระราชทานปริญญาบัตรทำไม30  ม.ค. 2552
  ตารางสอบ2/2551 กศ.บป.นศ.กศ.บป.29  ม.ค. 2552
  รับปริญญา129  ม.ค. 2552
  เรื่องการรับปริญญาตาดำดำ29  ม.ค. 2552
  รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคพิเศษนักศึกษาปี116  ม.ค. 2552
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th