ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

 • ดาวน์โหลด !! ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)

  !!! ข้อมูลประกันคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล นักศึกษาลงทะเบียน 1/2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 1/2558 (ลงทะเบียน และรักษาสภาพ 1/2558) ลบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาจบการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2557
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล สรุปจำนวนนักศึกษาแรกเข้า รุ่น 2547-2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล SCH ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำไปคำนวณหาค่า FTES

  !!! เอกสารประกอบการทวนสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 01 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณามคอ.3 และมคอ.4
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 03 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 04 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารงานหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศผลการทดสอบความสามารถภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.ลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2558
   
   
  ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/25...  20  ต.ค. 2560
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเ...  12  ต.ค. 2560
  การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การ...  7  ต.ค. 2560
  ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 2560  6  ต.ค. 2560
  การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   27  ก.ย. 2560
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 3/...  25  ก.ย. 2560
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559  15  ก.ย. 2560
  ประกาศ !!! ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษากับทางธนาคาร ด่วน  14  ก.ย. 2560
  รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560  1  ก.ย. 2560
  งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2559  25  ส.ค. 2560
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...  17  ส.ค. 2560
  ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2...  15  ส.ค. 2560
  กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560  2  ส.ค. 2560
  ประกาศ ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2560 27  ก.ค. 2560
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเต...22  ก.ค. 2560
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษาคัทลียา อยู่ขำ19  มิ.ย. 2558
  เกรงจะมีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาและทำหลักฐานเท็จมาสมัครงานผู้ได้รับผลกระท...19  มิ.ย. 2558
  กยศนักศึกษาปี5618  มิ.ย. 2558
  สมัครเรียน ป.บัณฑิตนางลดารมณ์ กัง...15  มิ.ย. 2558
  คือผมตรวจสอบตารางสอบไม่ได้ครับทำไหมไม่มีตาราง...12  มิ.ย. 2558
  ไม่ได้เสียค่าเทอมนาย ทัพรัตน์ สั...9  มิ.ย. 2558
  การลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาปีที่4 8  มิ.ย. 2558
  การลงทะเบียนรียนซัมเมอนายวันชนะ ธานีร...4  มิ.ย. 2558
  คำร้องขอจบการศึกษาวรุฒ โต๊ะหลี4  มิ.ย. 2558
  การชำระค่าเทอมย้อนหลังธนาวุฒิ ธนากรรฐ...1  มิ.ย. 2558
  การเรียนต่อศราวุธ มณีฉาย29  พ.ค. 2558
  กยศ.ศิริขวัญ สำลี9  เม.ย. 2558
  การขอเปลี่ยนรหัสผ่านปาณิศา แก้วจิต...11  มี.ค. 2558
  การที่เราจะขอใบรับรองเกรต 7 เทอมก่อนจะได้หรือไมหนูเมย์10  มี.ค. 2558
  กรณีที่ปลายทางส่งของมาให้ทางไปรษณีย์แต่เราระบุว่าที่มหาลัย นางสาวสุมาลี สห...5  มี.ค. 2558
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th