Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ...24  มิ.ย. 2560
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...21  มิ.ย. 2560
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25596  มิ.ย. 2560
 ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 29  พ.ค. 2560
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีก...29  พ.ค. 2560
 การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255913  พ.ค. 2560
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...13  พ.ค. 2560
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...2  พ.ค. 2560
 การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)11  เม.ย. 2560
 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 15  มี.ค. 2560
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 256022  ก.พ. 2560
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภา...22  ก.พ. 2560
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภา...21  ก.พ. 2560
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษาที่2...17  ก.พ. 2560
 ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/255...14  ก.พ. 2560
หน้าที่ : |< << 123 4 จาก 2856789101112 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th