Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/255915  มิ.ย. 2559
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/255813  มิ.ย. 2559
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/255810  มิ.ย. 2559
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...17  พ.ค. 2559
 ประกาศ เรียกสำรองรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 25594  พ.ค. 2559
 ประกาศ ปฏิบัติงานการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/255829  เม.ย. 2559
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...29  เม.ย. 2559
 ประกาศ แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาค25  เม.ย. 2559
 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 255922  เม.ย. 2559
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/255821  เม.ย. 2559
 ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 255819  เม.ย. 2559
 ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ฉบั...19  เม.ย. 2559
 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/255812  เม.ย. 2559
 ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ภาคการศึกษาที่ 2/255812  เม.ย. 2559
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่ว...11  เม.ย. 2559
หน้าที่ : |< << 123456 7 จาก 2889101112131415 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th