Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 27  ก.ย. 2560
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 3/...25  ก.ย. 2560
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/255915  ก.ย. 2560
 ประกาศ !!! ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษากับทางธนาคาร ด่วน14  ก.ย. 2560
 รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 25601  ก.ย. 2560
 งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/255925  ส.ค. 2560
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...17  ส.ค. 2560
 ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2...15  ส.ค. 2560
 กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25602  ส.ค. 2560
 ประกาศ ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2560 27  ก.ค. 2560
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเต...22  ก.ค. 2560
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...16  ก.ค. 2560
 การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)14  ก.ค. 2560
 ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1...14  ก.ค. 2560
 ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 13  ก.ค. 2560
หน้าที่ : |< << 12 3 จาก 284567891011 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th