Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน 1/25592  ส.ค. 2559
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/25582  ส.ค. 2559
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที...2  ส.ค. 2559
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...13  ก.ค. 2559
 ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ภาคการศึกษาที่ 3/255813  ก.ค. 2559
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป(เพิ่มเติม ครั้...1  ก.ค. 2559
 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25591  ก.ค. 2559
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัเลือกทั่วไป (เพิ่มเติ...30  มิ.ย. 2559
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม 2) ปีกา...30  มิ.ย. 2559
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 255928  มิ.ย. 2559
 ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...28  มิ.ย. 2559
 ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255921  มิ.ย. 2559
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษ...21  มิ.ย. 2559
 ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/255821  มิ.ย. 2559
 ประกาศ การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 255917  มิ.ย. 2559
หน้าที่ : |< << 12345 6 จาก 287891011121314 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th