Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 25609  ก.พ. 2560
 งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25603  ก.พ. 2560
 ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับใหม่)16  ม.ค. 2560
 ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/255923  ธ.ค. 2559
 ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255921  ธ.ค. 2559
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255917  พ.ย. 2559
 ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/255915  พ.ย. 2559
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25...1  พ.ย. 2559
 เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/255917  ต.ค. 2559
 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน วันที่ 9-10 กันยายน 2559 เฉพาะนักศึกษาที่มีตารางเร...8  ก.ย. 2559
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนชดเชย ปีการศึกษา 1/255924  ส.ค. 2559
 ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการรับเอกสารของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2558 วันที่ 26 สิงหาค...23  ส.ค. 2559
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท...19  ส.ค. 2559
 ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กรก...17  ส.ค. 2559
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภา...17  ส.ค. 2559
หน้าที่ : |< << 1234 5 จาก 28678910111213 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th