Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25...4  พ.ย. 2558
 ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/255726  ต.ค. 2558
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนและสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/255811  ก.ย. 2558
 ประกาศ การรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาทียื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/...11  ก.ย. 2558
 ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/25571  ก.ย. 2558
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557 (เพิ...30  ส.ค. 2558
 ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน 1/255830  ส.ค. 2558
 ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/255721  ส.ค. 2558
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษ...28  ก.ค. 2558
 การรับนักเรียน(เพิ่มเติม) เข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ...14  ก.ค. 2558
 ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/255710  ก.ค. 2558
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 25586  ก.ค. 2558
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ปีการศึ...1  ก.ค. 2558
 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/255829  มิ.ย. 2558
 ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255824  มิ.ย. 2558
หน้าที่ : |< << 12345678 9 จาก 281011121314151617 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th