Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
บริการข้อมูลสำนัก

ใบรายชื่อนักศึกษา

ตารางการใช้ห้องเรียน

ตารางเรียนนักศึกษา(ตามกลุ่ม นศ.)

ตารางเรียนนักศึกษา(รายบุคคล)

ตารางสอนอาจารย์

ดาวน์โหลดสมุดภารกิจอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง

แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร

ตรวจตารางสอบนักศึกษารายบุคคล

ตรวจสอบผลการเรียน

คำนวณการรีเกรด

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

ตรวจสอบสภาพนักศึกษา

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา!!! เอกสารประกอบการทวนสอบ!!!
  • ดาวน์โหลด !! แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
  • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 01 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณามคอ.3 และมคอ.4
  • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
  • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 03 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
  • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 04 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารงานหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  •  
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
    © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.